SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in data de 06.02.2017, concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a 1 (unu) post de asistent medical generalist in sectia MEDICINA INTERNA.

SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in data de 06.02.2017, concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a 1 (unu) post de asistent medical generalist in sectia MEDICINA INTERNA.

Conditii generale de participare la concurs:

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state memebre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justititiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

Conditii specifice de perticipare la concurs:

 • Studii: Scoala Postliceala Sanitara
 • Vechime: 6 luni in specialitate


ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

– Cerere de inscriere;
– Copia actului de identitate;
– Copiile diplomei de studii postliceale de specialitate (Scoala Postliceala Sanitara) si alte acte care atesta efectuarea unor specializari;
– Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;
– Cazier judiciar;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
– Recomandare de la ultimul loc de munca sau copia fisei de evaluare a preformantelor profesionale individuale;
– Curriculum vitae;
– Copia certificatului de membru al OAMMR;

Copiile mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale.

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr.497/2010.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului, respectiv, candidatii depun la serviciul RUNOS dosarul de inscriere. Ultima zi de inscriere este data de 27.01.2017, ora 15,00.  In termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor, comisia de concurs studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii “Admis” sau “Respins” concurs, rezultate care vor fi afisate la sediul unitatii, intrarea principala si pe site-ul unitatii in data de 01.02.2017, ora 9,00.

In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi ca urmare a evaluarii dosarului si ca urmare a declararii admis in urma solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL ORASENESC BAICOI  din orasul Baicoi, judetul Prahova, str.Spitalului, nr.7, astfel:

 • Proba scrisa in data de 06.02.2017, ora 10,00
 • Interviu in data de 08.02.2017, ora 10,00

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului.
Conditii de inscriere, metodologia privind desfasurarea concursului, tematica si bibliografia se pot obtine de pe site-ul spitalului www.spitalulorasenescbaicoi.ro  si la sediul unitatii, biroul RUNOS, tel: 0244/261087 si 0371425990.

 

 

 

 

 

MANAGER,

Irimescu Andreea Oana

 

 

BIROU RUNOS,

Petrec Gabriela

 

 

Reprezentant Sindicat Sanitas,

as.Sorete Liviu Gheorghe