Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati.

Obiectivele sistemului de asigurari sociale de sanatate sunt:

 • protejarea asiguratilor fata de costurile serviciilor medicale in caz de boala sau accident;
 • asigurarea protectiei asiguratilor in mod universal, echitabil si nediscriminatoriu in conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Asigurarile sociale de sanatate sunt obligatorii si functioneaza ca un sistem unitar, iar obiectivele mentionate anterior se realizeaza pe baza urmatoarelor principii:

 • alegerea libera de catre asigurati a casei de asigurari;
 • solidaritate si subsidiaritate in constituirea si utilizarea fondurilor;
 • alegerea libera de catre asigurati a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
 • descentralizarea si autonomia in conducere si administrare;
 • participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
 • participarea persoanelor asigurate, a statului si a angajatorilor la managementul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
 • acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, in mod echitabil si nediscriminatoriu, oricarui asigurat;
 • transparenta activitatii sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • libera concurenta intre furnizorii care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate.

Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate.

Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizatiile implicate in sistem. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii Publice, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:

 • pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;
 • lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati aferente pachetului de servicii de baza prevazut in lege;
 • criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii;
 • alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;
 • tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;
 • internarea si externarea bolnavilor;
 • masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;
 • conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel judetean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;
 • prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
 • modul de informare a asiguratilor;
 • coplata pentru unele servicii medicale.

Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006 de contractul cadru si normele sale de aplicare.

Drepturile asiguratilor (art. 230 din Legea nr. 95/2006)

 • sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
 • sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
 • sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia, cu exceptia situatiilor prevazute in Contractul-cadru;;
 • sa beneficieze de pachetul de servicii de baza in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii
 • sa beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizarii cu medicamentele, materialele sanitare si investigatiile paraclinice la care ar fi fost indreptatiti fara contributie personala, in conditiile impuse de contractul-cadru;
 • sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
 • sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
 • sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
 • sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 • sa beneficieze de dispozitive medicale;
 • sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 • sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 • sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
 • sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Obligatiile asiguratilor (art. 231 din Legea nr. 95/2006)

Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la art. 230 sunt urmatoarele:

 • sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 • sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 • sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 • sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 • sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 • sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata/contributia personala, in conditiile legii;
 • sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.