ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER PERSOANA FIZICA LA SPITALUL ORASENESC BAICOI

Descarca – Anunt concurs pentru ocuparea functiei de Manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Baicoi

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al SPITALULUI ORASENESC BAICOI anunţă organizarea concursului pentru functia MANAGER in perioada 01.11.2016 – 04.11.2016.

Concursul se desfasoara in doua etape, dupa cum urmeaza:

 1. In data de 24.10.2016, ora 10,00 etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in publicatia de concurs, etapa eliminatorie;
 2. Etapa de sustinere a probelor de evaluare si cuprinde:
 1. in data de 01.11.2016, ora 10,00 proba scrisa, un test-grila de verificare a cunostintelor;
 2. in data de 04.11.2016, ora 10,00 proba de sustinere a proiectului de management, completata de un interviu de selectie;

Denumirea functiei scoase la concurs – MANAGER la Spitalul Orasenesc Baicoi;

Locul si perioada de desfasurare a concursului– la sediul Primariei Orasului Baicoi, str.Unirii, nr.21, ors.Baicoi, jud.Prahova, in perioada 01.11.2016 – 04.11.2016;

Conditiile de participare la concurs– la concurs se pot inscrie candidatii persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) sunt absolventi ai unei institutii de invatamnt superior medical, economico-financiar sau juridic;
 2. b) au absolvit un masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ acreditată, potrivit legii;
 3. c) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute a fi ocupate de absolvenţi cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 4. d) nu au suferit condamnări penale şi nu se află în curs de urmărire penală;
 5. e) sunt apti din punct de vedere medical (fizic şi psihic);
 6. f) nu împlinesc vârsta de pensionare, conform legii, până la sfârşitul anului în care se organizează concursul.

Locul si perioada de inscriere- la sediul Primariei Orasului Baicoi, Secretar Primaria Oras Baicoi, in perioada 03.10.2016 – 21.10.2016, orele 8,00 – 15,00.

Continutul dosarului de inscriere:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ acreditată potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată;
 7. g) certificat de cazier judiciar;
 8. h) adeverinţă medicală din care rezultă că este apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 9. i) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi că nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală împotriva sa;
 11. k) copie legalizată de pe actele care atestă schimbarea numelui, după caz;
 12. l) proiectul de management realizat de candidat.
 13. m) chitanta de plata a taxei de participare la concurs;

Cuantumul taxei de participare este 300 lei si se achita la casieria Primariei Orasului Baicoi cu sediul in Baicoi, str.Unirii, nr.21, jud.Prahova.

B I B L I O G R A F I E
pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager, persoană fizică,
in cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi

 

 1. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI
 2. LEGEA nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. a) Titlul VII – Spitalele;
 4. b) Titlul VIII – Asigurari sociale de sanatate;
 5. c) Titlul XI – Finantarea unor cheltuieli de sanatate;
 6. LEGEA finantelor publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. 3. LEGEA nr. 53/2003 CODUL MUNCII, republicat;
 8. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
 10. H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitii publice/ acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
 11. Ordinul ministrului finantelor publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exerciatrea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar-preventiv propriu;
 12. 8. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. Hotararea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea OUG nr.162/2008;
 14. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public;
 15. ORDINUL Ministrului Sănătăţii Publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare.
 16. 12. ORDINUL Ministrului Sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta;

13.ORDINUL Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare.

14.ORDINUL Ministrului Sănătăţii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public.

 1. 15. Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public;
 2. Ordinul nr.916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
 3. 17. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, actualizata;
 4. 18. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017;
 5. 19. ORDINUL Ministrului Sănătăţii si CNAS 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a Hotararii Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017;
 6. Ordinul ministrului sanatatii nr.1284/2012 privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice;

 

 1. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR
 2. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar- Managementul Spitalului, editura Public H Press 2006, Bucuresti

TEME-CADRU PROIECT MANAGEMENT

 1. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului.
 2. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului.
 3. Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de spital.
 4. Schimbarea profilului unui spital cu performante nesatisfacatoare.
 5. Imbunatatirea managementului spitalului.
 6. Analiza situatiei economico-financiare a spitalului.

 

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului dintre cele 6 (sase) teme de mai sus, se realizeaza individual de catre acesta si se dezvolta intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator, cu font de 14 in Times New Roman.

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

 1. Descrierea situatiei actuale a unitatii sanitare;
 2. Analiza SWOT;
 3. Identificarea problemelor prioritare cu motivarea alegerii temei;
 4. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute;
 5. Dezvoltarea planului de management pentru probleme pripritare identificate:
  1. Scop
  2. Obiective
  3. Activitati

-Definire
-Incadrare in timp – Grafic Gantt
-Resurse necesare (umane, materiale, financiare)
-Responsabilitati

 1. Rezultate asteptate
 2. Monitorizare
 3. Evaluare-indicatori

 

Grila de punctare a proiectului de management se va publica pe site-ul Primariei Orasului Baicoi (www.primariabaicoi.ro) si al Spitalului Orasenesc Baicoi (www.spitalulorasenescbaicoi.ro) dupa expirarea termenului de inscriere a candidatilor.

Pe site-ul Primariei Orasului Baicoi (www.primariabaicoi.ro) si al Spitalului Orasenesc Baicoi (www.spitalulorasenescbaicoi.ro) sunt afisate: Anuntul de participare, Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, Bibliografia de concurs, Temele-cadru pentru proiectul de management.

Relatii suplimentare la telefon 0244/260830 (tel Primaria Oras Baicoi), persoana de contact Savu Cristina (secretar comisie concurs).