ANUNŢ

Spitalul Orăsenesc Băicoi, având sediul în oraşul Băicoi, str.Spitalului, nr.7, judeţul Prahova, organizează în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.286/2011, cu modificările si completările ulterioare , concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorelor posturi vacante din ştatul de funcţii:

– 1 (unu) post de fiziokinetoterapeut in cabinetul de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie (baza de tratament);
– 1 (unu) post de kinetoterapeut in sala de kinetoterapie din cadul compartimentului Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie;
– 1 (unu) post de asistent medical principal specialitatea balneofizioterapie in compartimentului Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie;
– 1 (unu) post de asistent medical specializarea nutriţie şi dietetică
– 1 (unu) post de asistent medical specializarea igienă şi sănătate publică
– 1 (unu) post de asistent medical generalist in Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală
– 1 (unu) post de asistent medical generalist in secţia Medicină Internă
– 1 (unu) post de asistent medical generalist debutant in secţia Medicină Internă

ACTELE NECESARE PENTRU DOSARUL DE INSCRIERE
In vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de înscriere in termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 02.11.2018, ora 16,00 la secretariatul comisiei de concurs- biroul RUNOS din cadrul Spitalului Orăsenesc Băicoi din orasul Băicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova, telefon 0244261087.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde in mod obligatoriu:
1. cererea de înscriere la concurs, adresată managerului spitalului in care se menţioneaza funcţia si postul pentru care doreşte sa candideze;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări, copia documentelor care care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
4. cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
5. adeverinţă medicală in original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
6. curriculum vitae;
7. copie de pe certificatul de naştere, certificat de căsătorie dacă este cazul;
8. dosar plastic cu şina;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
In cazul documentului prevăzut la punctul 4, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pană la data desfaşurării primei probe a concursului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate contine, in clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

CONDITII GENERALE NECESARE OCUPARII UNUI POST VACANT:
• are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
• cunoaşte limba română scris si vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.
• îndeplineste condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE FIZIOKINETOTERAPEUT
– diploma de licenţă in specialitate;
– 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut;
CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE KINETOTERAPEUT
– diploma de licenţă in specialitate;
– 6 luni vechime in specialitate;
CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SPECIALITATEA BALNEOFIZIOTERAPIE
– diploma de şcoala sanitara postliceală sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
– examen pentru obtinerea gradului de principal (adeverinţa de obtinere a gradului de principal);
– 5 ani vechime ca asistent medical specialitatea balneofizioterapie;
CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL SPECIALITATEA NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ
– diploma de şcoală sanitară postliceală sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

– copia actului care atestă efectuarea specializării nutriţie şi dietetică
– 6 luni vechime in specialitate

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT SPECIALITATEA IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ
– diploma de şcoală sanitară postliceală sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
– copia actului care atestă efectuarea specializării igienă şi sănătate publică

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (SECŢIA MEDICINĂ INTERNĂ ŞI LABORATOR RADIOLOGIE)
– diploma de şcoală sanitară postliceală sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
– 6 luni vechime in specialitate

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT(SECŢIA MEDICINĂ INTERNĂ)
– diploma de şcoală sanitară postliceală sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA SI ORA DESFAŞURĂRII ACESTORA
Concursul se va desfaşura la sediul insituţiei din oraşul Băicoi, str.Spitalului, nr.7, judeţul Prahova si constă in 3 etape succesive, după cum urmează:
– selecţia dosarelor de înscriere si afisarea rezultatelor selectiei între 07.11.2018 – 08.11.2018;
– proba scrisă în data de 14.11.2018, ora 10,00 şi constă în rezolvarea unor teste-grilă;
– interviul în data de 19.11.2018, ora 10;
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0244261087 – biroul RUNOS, Spitalul Orasenesc Băicoi din oraşul Băicoi, str.Spitalului, nr.7, judeţul Prahova.

Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar:
– depunere dosare concursuri 19.10.2018 – 02.11.2018, ora 16,00
– selectie dosare 07.11.2018 – 08.11.2018
– afisare rezultate selectie dosare 08.11.2018
– depunere contestatii 09.11.2018, pana la ora 15,00
– solutionare contestatii 12.11.2018
– afisare solutionare contestatii 12.11.2018, ora 15,00
– proba scrisa: 14.11.2018, ora 10,00
– afisare rezultate proba scrisa 14.11.2018, ora 15,00
– depunere contestatii proba scrisa 15.11.2018, pana la ora 15,00
– solutionare si afisare rezultat contestatii 16.11.2018
– proba interviu 19.11.2018, ora 10,00
– afisare rezultate concurs 19.11.2018, ora 15,00
– depunere contesatii 20.11.2018, pana la ora 15,00
– solutionare si afisare vrezultat contestatii 21.11.2018

Punctajul pentru proba interviu este de maxim 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba interviu, candidatii care au obtinut minim 50 puncte.
Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii admis sau respins, prin afisare la sediu si pe pagina de internet a spitalului, in termen de maxim o zi lucratoare de la data finalizarii fiecarei probe. In termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor la proba scrisa si interviu se pot depune contestatii de catre candidatii nemultumiti. Comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea respunsurilor la interviu, doar pentru candidatul contestatar, in termen de maxim o zi lucratoare de la exiprarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediu si pe pagina de internet a spitalului, imediat dupa solutionarea contestatiilor.
Candidatii nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor se pot adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul si pe pagina de internet a spitalului dupa exiprarea termenului legal de contestatie si dupa caz, de solutionare a contestatiilor de la proba interviu, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii admis sau respins.
Prezenta in sala pentru proba scrisa si interviu, se face pe baza cartii de identitate aflata in termen de valabilitate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0244261087 – biroul RUNOS, Spitalul Orasenesc Băicoi din oraşul Băicoi, str.Spitalului, nr.7, judeţul Prahova.

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST
1. Urgente medico-chirurgicale – Lucretia Titirca, Editura Medicala;
2. NURSING – 1150 de teste – Elena Dorobantu, Valeria Ghidu, Maria Zamfir, Editura Viata Medicala Romaneasca;
3. Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali – Manual pentru Colegiile si Scolile Postliceale Sanitare, sub redactia Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca;
4. Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate aistentei medicale in unitatile sanitare;
5. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
6. O.M.S. nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST IN LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
7. Urgente medico-chirurgicale – Lucretia Titirca, Editura Medicala;
8. NURSING – 1150 de teste – Elena Dorobantu, Valeria Ghidu, Maria Zamfir, Editura Viata Medicala Romaneasca;
9. Radioimagistica Medicala Radiofizica si Tehnica – Ana Magdalena Bratu, Constantin Zaharia – Editura Universala “Carol Davila” Bucuresti 2016 (Cap.XV Explorarea radio-imagistica a membrului superior, Cap.VI Ecografia)
10. Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate aistentei medicale in unitatile sanitare;
11. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
12. O.M.S. nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL SPECIALITATEA BALNEOFIZIOTERAPIE
1. Adriana Sarah Nica – Recuperare Medicala – Editura Universala “Carol Davila” 2004
2. Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
3. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
4. O.M.S. nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL NUTRITIE SI DIETETICA
1. Urgente medico-chirurgicale – Lucretia Titirca, Editura Medicala;
2. Alimentaţia în bolile de nutriţie şi metabolism – Vol I si II- V.Mogos- Ed. Didactică şi Pedagogică – Bucureşti 1998;
3. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 268 din 11 iunie 1999, cu modificările și completările ulterioare;
4. H.G. nr.924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
5. Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate aistentei medicale in unitatile sanitare;
6. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
7. O.M.S. nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL IGIENA SI SANATATE PUBLICA
1. Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali – Manual pentru Colegiile si Scolile Postliceale Sanitare, sub redactia Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca;
2. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 268 din 11 iunie 1999, cu modificările și completările ulterioare;
3. H.G. nr.924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
4. Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate aistentei medicale in unitatile sanitare;
5. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
6. O.M.S. nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
7. Legea nr.649/20.11.2001 pentru aprobarea O.G nr.53/2000 privind obligativitatea raporatarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor;
8. Legea nr.458/08.07.2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.914/26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1466/20.08.2008 pentru aprobarea circuitului informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile;
11. Legea nr.132/2010 privind colecatrea selectiva a deseurilor in insitutiile publice;

BIBLIOGRAFIE CONCURS FIZIOKINETOTERAPEUT
1. A Radulescu – Electroterapie, Ed.Medicala, Bucuresti 1991;

BIBLIOGRAFIE CONCURS KINETOTERAPEUT
2. T.Sbenge – Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare, ED.Medicala Bucuresti 1987;