Anunt promovare in grade sau trepte profesionale

A N U N T
In conformitate cu HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Spitalul Orasenesc Baicoi anunta examen de promovare din functia de economist I (S) in functia de economist IA (S)
Conditii de participare:
– diploma de studii superioare de specialitate
– 6 ani si 6 luni vechime in specialitate
Examenul se va desfasura la nivelul locului de munca (biroul Financiar-Contabilitate din cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi), in data de 31.10.2018 ora.10:00 si va consta intr-un test scris .
Bibliografie promovare economist IA
1. Legea finantelor publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare ;
2. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
3. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale , cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
Rezultatele obtinute la concursul de promovare din data de 31.10.2018 vor fi afisate la Serviciul RUNOS si pe pagina de internet a unitatii in data de 31.10.2018 ora14:00.
Contestatiile privind rezultatele se pot face in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor, respectiv pana la 01.11.2018 ora 14:00.
Rezultatele contestatiilor se afiseaza pe data de 02.11.2018 ora 12:00 la Biroul RUNOS si pe pagina de internet a unitatii.