REGULAMENT CONCURS DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

METODOLOGIA

de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director de director financiar-contabil la Spitalul Orasenesc Baicoi.

 

ART. 1

În cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi funcţionează, potrivit art. 183 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, un comitet director format din:

 1. a) managerul spitalului;
 2. b) directorul medical;
 3. c) directorul financiar-contabil;

        ART. 2

(1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului, pentru fiecare post în parte.

(2) Comisia de concurs/examen este propusă de managerul spitalului şi este aprobată de Consiliul Local Baicoi. În baza aprobării, desemnarea comisiei de concurs/examen se face prin act administrativ al managerului spitalului.

(3) Comisia de concurs/examen are în componenţă, ca membri, reprezentanti al DSP Prahova, reprezentanti al administraţiei publice locale şi, ca observatori, reprezentanti ai Colegiului Medicilor Prahova si Sindicatul Sanitas Prahova conform actelor normative în vigoare.

(4) Fiecare comisie este condusă de un preşedinte şi are un secretar care răspunde de buna organizare şi desfăşurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a criteriilor generale şi specifice de selecţie şi a altor condiţii prevăzute de actele normative în vigoare.

(5) În scopul soluţionării eventualelor contestaţii se constituie o comisie de soluţionare a acestora, prin act administrativ al managerului spitalului, în aceleaşi condiţii ca la alin. (3).

            ART. 3

(1) La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

(2) Criterii generale:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
 2. b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
 3. c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 4. d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

(3) Criterii specifice:

 1. a) pentru directorul medical:

– sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;

– au cel puţin 2 ani vechime in specialitatea studiilor ;

– detin certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi, precum si de cunoastere a reglementarilor europene in domeniu ;

ART. 4

(1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) copie de pe actul de identitate;
 3. c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. d) curriculum vitae;
 5. e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 6. f) cazierul judiciar;
 7. g) copie de pe certificatul  de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi, precum si de cunoastere a reglementarilor europene in domeniu ;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 9. i) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 10. j) proiectul/lucrarea de specialitate.
 11. k) aprobarea managerului;
 12. l) avizul consiliului de administratie al spitalului;

(2) Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.

(3) Comisia de concurs, in termen de maximum 3 zile de la finalizarea inscrierilor, studiaza dosarele depuse, stabileste pentru fiecare rezultatul, prin inscrierea mentiunii “Admis”sau “Respins”.Rezultatul studierii dosarelor se afiseaza la sediul Spitalului Orasenesc Baicoi si pe site-ul institutiei.

(4) Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

            ART. 5

(1) Posturile specifice comitetului director, conform normelor interne de organizare, se scot la concurs prin publicarea într-un ziar central sau local şi prin afişarea acestora la sediul unităţii respective şi pe site-ul acesteia, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.

(2) Odată cu publicarea posturilor se specifică, pentru fiecare post în parte, data şi locul susţinerii concursului, modalităţile de informare privind criteriile de selecţie, conţinutul dosarului de înscriere şi bibliografia pentru concurs.

            ART. 6

(1) Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. a) test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului şi managementului
 2. b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă aleasă de candidat din domeniul de activitate al postului;
 3. c) interviul de selecţie.

(2) Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

            ART. 7

(1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a cel mult 3 ore.

(2) Testul-grilă pentru lucrarea scrisă se elaborează de către comisia de concurs, pe baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei.

(3) Persoanele care au participat la elaborarea testului-grilă pentru lucrarea scrisă nu părăsesc încăperea până la începerea probei.

ART. 8

(1) Testul-grilă elaborat se multiplică în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs, într-un număr de exemplare dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi în concurs. După multiplicare testele-grilă se introduc într-un plic care se sigilează. În cazul în care numărul candidaţilor înscrişi impune desfăşurarea probei de concurs în mai multe săli, pentru fiecare sală se întocmeşte un plic sigilat, care va conţine numărul de teste-grilă şi o rezervă egală cu numărul candidaţilor repartizaţi în sala respectivă.

(2) Persoanele care au participat la multiplicarea şi sigilarea plicurilor cu testele-grilă nu pot părăsi spaţiile în care s-au desfăşurat aceste activităţi până la începerea probei.

ART. 9

Întrebările se elaborează astfel încât:

 1. a) conţinutul să fie clar exprimat;
 2. b) formularea să fie în strictă concordanţă cu bibliografia stabilită pentru concurs;
 3. c) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei pentru concurs;
 4. d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.

ART. 11

Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

ART. 12

Testul-grila cuprinde 20 de intrebari notate cu 0.5 puncte fiecare.

Facem urmatoarele precizari:

– la intrebarile cu 2 variante de raspuns corect, fiecare varianta corecta va fi notata cu cate 0,25 puncte, deci in total intrebarea va fi notata cu 0,5 puncte;

– daca intrebarea are doua variante corecte de raspuns si candidatul bifeaza mai mult de 2 variante, raspunsul va fi considerat nul si intrebarea va primi 0 puncte;

– daca intrebarea are 1 singur raspuns corect si candidatul bifeaza mai multe variante, raspunsul va fi considerat nul si intrebarea va primi 0 puncte;

ART. 13

(1) Rezultatul testului-grilă se afişează la sediul spitalului public care organizează concursul de ocupare a funcţiiilor specifice comitetului director, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei.

(2) Candidaţii care au obţinut la testul-grilă o notă mai mică de 6,00 sunt declaraţi respinşi şi nu pot continua concursul.

ART. 14

(1) Proiectul/lucrarea de specialitate reflectă modul în care candidatul analizează şi propune soluţii de rezolvare a temei aleasă din cele stabilite prin publicatia de concurs si va fi depus odata cu inscrierea la concurs.

(2) Tema aleasă de candidat pentru proiectul/lucrarea de specialitate vizează spitalul public pentru care candidează. Informaţiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare şi obţinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) La cererea candidaţilor, spitalul public care organizează concursul de ocupare a funcţiilor specifice comitetului director are obligaţia să pună la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităţii sanitare, aflate în vigoare la data solicitării.

            ART. 15

(1) Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8 – 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus/depusă la înscriere.

(2) Evaluarea şi susţinerea proiectului/lucrării de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen.

(3) În urma susţinerii orale a proiectului/lucrării de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

(4) Fiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de către comisia de concurs. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare evaluator.

(5) În cazul în care există diferenţe mai mari de un punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, preşedintele reverifică şi stabileşte punctajul proiectului de management.

            ART. 16

(1) Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să constate, analizând şi rezultatele obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor şi proiectul/lucrarea de specialitate, dacă respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experienţei profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor şi cunoştinţelor manageriale şi ambiţiilor profesionale.

(2) Interviul de selecţie se desfăşoară în plenul comisiei de concurs/examen;

(3) În cadrul interviului de selecţie se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări:

 1. a) întrebări deschise – cu scopul de a atrage mai multe informaţii de la candidat, dezvoltând datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: Ce puteţi să spuneţi despre ………?);
 2. b) întrebări închise – cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situaţii (de exemplu: Aţi condus un colectiv de muncă/echipă vreodată?);
 3. c) întrebări ipotetice – cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situaţii sau evenimente ipotetice (de exemplu: În cazul în care sunteţi angajat, cum aţi proceda în administrarea cheltuielilor legate de personal?);
 4.         d) întrebări de probă – cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneaţi că. ……..).

(4) Fiecare membru al comisiei de concurs, după finalizarea interviului, întocmeşte Fişa interviului de selecţie (conform Anexei nr. 1).

(5) Nota finală este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs în fişă.

(6) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială şi la originea socială.

            ART. 17

(1) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.

(2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie.

(3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

ART. 18

Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului/examenului sunt numiţi în funcţiile pentru care au concurat prin act administrativ al managerului spitalului, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

 

            ART. 19

            (1) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post din comitetul director nu s-au prezentat cel puţin 2 candidaţi, încadrarea postului se face prin examen.

(2) Concursurile/examenele organizate pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director se finalizează în termen de 60 de zile de la data numirii, prin concurs, a managerului spitalului.

(3) Pentru posturile specifice comitetului director nou-înfiinţate ca urmare a modificării structurii organizatorice, precum şi pentru cele neocupate în urma organizării concursurilor/examenelor, managerul spitalului, numit prin concurs, organizează concurs/examen în termen de 60 de zile.

ART.20

(1) La numirea în funcţiei candidaţii declaraţi reuşiţi vor încheia cu Spitalul Orasenesc Baicoi, reprezentat de manager, un contract de administrare cu o durată de maxim. 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatori specifici de performanţă. Contractul de administrare poate fi prelungit şi poate înceta înainte de termen, în principal, în cazul neîndeplinirii indicatorilor specifici de performanţă. Pe perioada existenţei contractului de administrare eventualul contract individual de muncă încheiat cu o altă instituţie publică din domeniul sanitar se suspendă.

(2) Conţinutul contractului de administrare şi metodologia de încheiere a acestuia sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Dacă directorul selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de maximum 30 de zile, sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului de administrare.

 

Anexa nr. 1

 

 

SPITALUL ORASENESC BAICOI

 

F I Ş A   I N T E R V I U L U I   D E   S E L E C Ţ I E

 

Candidat: nume, prenume …………………………………………………………………………………………………………………………

Calificare (profesie, grad profesional, titlu academic) …………………………………………………………………………………..

Data interviului ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Aptitudini de comunicare:

– Excelente (10 – 9,50)

– Foarte bune (9,49 – 9,00)

– Acceptabile (8,99 – 7,00)

– Minime (6,99 – 5,00)

– Insuficiente (4,99 – 1,00)

2. Aptitudini şi cunoştinţe manageriale:

– Excelente, capabil să îşi asume atribuţiile funcţiei de manager fără o pregătire prealabilă (10,00 – 9,50)

– Foarte bune, este necesară puţină pregătire (9,49 – 9,00)

– Bune, are cunoştinţe elementare, dar este capabil să înveţe (8,99 – 7,00)

– Necesită multă pregătire (6,99 – 5,00)

– Nu are aptitudini manageriale (4,99 – 1,00)

3. Ambiţii profesionale:

– Fixează obiective foarte ambiţioase (10 – 9,50)

– Scopuri de nivel înalt (9,49 – 9,00)

– Obiective de nivel mediu (8,99 – 7,00)

– Obiective limitate, nu este foarte ambiţios (6,99 – 5,00)

– Se bazează pe alţii prea des, obiective minime (4,99 – 1,00)

4. Motivare:

– Motivare excelentă, dorinţă puternică de a munci (10 – 9,50)

– Foarte interesat de ocuparea funcţiei; pune multe întrebări (9,49 – 9,00)

– Dorinţă de a munci (8,99 – 7,00)

– Puţin interesat de ocuparea funcţiei (6,99 – 5,00)

– Nu este interesat de ocuparea funcţiei, impasibil (4,99 – 1,00)

5. Corespunzător pentru ocuparea funcţiei de manager de spital public:

– Excelent pentru acestă funcţie (10 – 9,50)

– Foarte bun pentru această funcţie (9,49 – 9,00)

– Satisfăcător pentru acestă funcţie (8,99 – 7,00)

– Incert pentru această funcţie (6,99 – 5,00)

– Nesatisfăcător pentru acestă funcţie (4,99 – 1,00)

6. Autocontrol:

– Are o excelentă abilitate de a se controla (10 – 9,50)

– Siguranţă de sine, încredere în capacitatea sa de a rezolva problemele (9,49 – 9,00)

– Autocontrol mediu (8,99 – 7,00)

– Pare suprasolicitat, nervos (6,99 – 5,00)

– Greoi, pare preocupat, îngrijorat (4,99 – 1,00)

7. Impresie generală:

– Excelentă (10 – 9,50)

– Foarte bună (9,49 – 9,00)

– Bună (8,99 – 7,00)

– Satisfăcătoare (6,99 – 5,00)

– Nesatisfăcătoare (4,99 – 1,00)

 

Nota obţinută*): …………………………….. – candidatul este**): ………………………………………………..

 

Evaluator (membrul Comisiei de concurs),

……………………………………………………………..

Semnătura ……………………………………………..

Data ………………………………………………………

 

*) Se trece nota interviului de selecţie, calculată, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluaţi.

**) Aprecierea candidatului în funcţie de nota obţinută:

 • FOARTE POTRIVIT (10 – 9,50)
 • POTRIVIT (9,49 – 9,00)
 • DESTUL DE POTRIVIT (8,99 – 7,00)
 • NEPOTRIVIT (6,99 – 1,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 

 

 

14.07.2017 – 04.08.2017- între orele 8,00 – 15,00 DEPUNEREA DOSARELOR LA                               SERVICIUl RUNOS AL SPITALULUI

 

09.08.2017, orele 12,00 –  AFIŞAREA REZULTATULUI VERIFICĂRII DOSARELOR

 

10.08.2017 – DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII

 

11.08.2017 – SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR, AFIŞAREA REZULTATULUI

 

16.08.2017 – ora 10,00 – PROBA SCRISĂ

 

18.08.2017 –  ora 10,00 – SUSŢINEREA PROIECTULUI /LUCRĂRII DE SPECIALITATE

 

–  ora  12,00 – INTERVIU DE SELECŢIE

 

18.08.2017 – ora 13,00  – AFIŞARE REZULTAT FINAL

 

21.08.2017 – ora 13,00 – DEPUNERE CONTESTAŢII PRIVIND REZULTATUL FINAL

 

22.08.2014 – ora 13,00 – SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

 

 • ora 14,00 – AFIŞAREA REZULTATULUI CONTESTAŢIILOR ŞI

STABILIREA  CANDIDATULUI ADMIS;