ANUNT CONCURS DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

SPITALUL ORASENESC BAICOI

str. Spitalului, nr.7, or.Baicoi, jud.Prahova, organizeaza CONCURS in conformitate cu Ordinul M.S. nr. 284/12.02.2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in zilele de 16.08.2017 si 18.08.2017, ora 10,00, pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director, si anume:

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ criteriile generale si specifice.

CRITERII GENERALE:

– au domiciliul stabil in Romania
– nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala
– sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic)
– nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

CRITERII SPECIFICE;

– sunt absolventi de invatamint universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic
– au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor
– detin certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi, precum si de cunoastere a reglementarilor europene in domeniu;

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere
b) copie de pe actul de identitate
c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz
d) curriculum vitae
e) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz
f) cazierul judiciar
g) copie de pe certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi, precum si de cunoastere a reglementarilor europene in domeniu
h) declaratia pe proprie raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989
i) adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic.
j) proiectul/lucrarea de specialitate
k) aprobarea managerului
l) avizul consiliului de administratie al spitalului

Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

– test grila/lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului – in data de 16.08.2017, ora 10,00
– sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului – in data de 18.08.2017, ora 10,00
– interviul de selectie – in data de 18.08.2017, ora 10,00

Testul-grila/lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor se desfasoara pe durata a cel mult 3 ore.

Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie sa fie realizat/realizata individual de catre candidat, sa rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 si trebuie sa fie depus/depusa la inscriere.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina in cadrul concursului media finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba minimum nota 6,00. Media finala a fiecarui candidat se calculeaza cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la probele de evaluare.

Dosarul de inscriere se depune la biroul RUNOS-secretariatul comisiei de concurs, pana la data de 04.08.2017, ora 15,00.

Rezultatul studierii dosarelor se afiseaza la sediul unitatii si pe pagina de internet a unitatii www.spitalulorasenescbaicoi.ro in termen de 24 de ore de la ultima zi de depunere a dosarelor .

Candidatii al caror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestatie in cel mult 24 de ore de la data comunicarii rezultatului verificarii. Contestatia se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor, in termen de 24 de ore de la data depunerii.

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Orasenesc Baicoi din orasul Baicoi, judetul; Prahova, str.Spitalului, nr.7.

Informatii suplimentare , temele pentru proiect/lucrarea de specialitate si bibliografia pentru concurs se pot obtine de la sediul unitatii din orasul Baicoi, str.Spitalului, nr.7, biroul RUNOS, tel:0244261087 sau 0244700784 interior 200 si pe site-ul unitatii, www.spitalulorasenescbaicoi.ro.

Metodologia de concurs se va afisa cu 48 de ore inainte de inceperea concursului, la sediul Spitalului Orasenesc Baicoi din orasul Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova si pe site-ul unitatii, www.spitalulorasenescbaicoi.ro.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

– Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  cu modificarile si completarile ulterioare, Titlurile VII si VIII;
– Legea Finantelor Publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile  ulterioare;
– Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
– Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
– Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar-preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Ordonanta Guvernului nr.81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a H.G. nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017 (actualizata), aanexele 7, 8, 10, 11, 17, 18, 22 si 23;
– HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul M.F.P. nr.1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul M.F.P.  nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
– Ordinul M.S. nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile sanitare finantat din venituri proprii cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice  si institutii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordin MS nr.921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelormetodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

  1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si management Sanitar- Managementul spitalului

TEMELE PENTRU PROIECT/LUCRARE DE SPECIALITATE

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

  1. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului;
  2. Strategia managementului in domeniul achizitiilor;
  3. Analiza situatiei economico-financiare a spitalului;
  4. Modalitatea de conducere si organizare a contabilitatii financiare a spitalului;
  5. Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private;
  6. Strategia managementului in activitatea de investitii in echipamente, modernizarea de sectii, extinderi, reparatii capitale;
  7. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului;