BIBLIOGRAFIE CONCURS ECONOMIST II BIROU ACHIZII-CONTRACTARE

BIBLIOGRAFIE CONCURS ECONOMIST II BIROU ACHIZII-CONTRACTARE

  

  1. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
  1. H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea  contractului de achizitii publice/ acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
  1. OUG nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. H.G. nr.921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
  3. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1292/18.12.2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru achizitia publica centralizata, la nivel national, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protectie, servicii, combustibil si lubrefianti penttru parcul auto;
  4. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. OMFP nr.1792/2202 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidentta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modoficariel si completarile ulterioare;

MANAGER,
Irimescu Andreea Oana

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
Zaman Catalina Georgia

LIDER SANITAS,
As.Sorete Liviu Gheorghe