Anunt concurs

Spitalul Orăsenesc Băicoi, având sediul în oraşul Băicoi, str.Spitalului, nr.7, judeţul Prahova, organizează în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.286/2011, cu modificările si completările ulterioare , concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorelor posturi vacante din ştatul de funcţii:

– 1 (unu) post de STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT in compartimentul de Evaluare si Statistica Medicala;
– 1 (unu) post de INGRIJITOARE deservire posturi fixe;

ACTELE NECESARE PENTRU DOSARUL DE INSCRIERE
In vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de înscriere in termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 14.09.2018, ora 16,00 la secretariatul comisiei de concurs- biroul RUNOS din cadrul Spitalului Orăsenesc Băicoi din orasul Băicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova, telefon 0244261087.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde in mod obligatoriu:
1. cererea de înscriere la concurs, adresată managerului spitalului in care se menţioneaza funcţia si postul pentru care doreşte sa candideze;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări, copia documentelor care care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
4. cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
5. adeverinţă medicală in original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
6. curriculum vitae;
7. copie de pe certificatul de naştere, certificat de căsătorie dacă este cazul;
8. dosar plastic cu şina;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
In cazul documentului prevăzut la punctul 4, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pană la data desfaşurării primei probe a concursului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate contine, in clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

CONDITII GENERALE NECESARE OCUPARII UNUI POST VACANT:
• are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
• cunoaşte limba română scris si vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.
• îndeplineste condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT
– diploma de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE INGRIJITOARE
– Studii : minim scoala generala

TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA SI ORA DESFAŞURĂRII ACESTORA
Concursul se va desfaşura la sediul insituţiei din oraşul Băicoi, str.Spitalului, nr.7, judeţul Prahova si constă in 3 etape succesive, după cum urmează:
– selecţia dosarelor de înscriere între 19.09.2018 – 20.09.2018;
– proba scrisă în data de 26.09.2018, ora 10,00 şi constă în rezolvarea unor teste-grilă;
– interviul în data de 02.10.2018, ora 10;

Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar:
– depunere dosare concursuri 03.09.2018 – 14.08.2018, ora 16,00
– selectie dosare 19.09.2018 – 20.09.2018
– afisare rezultate selectie dosare 20.09.2018
– depunere contestatii 21.09.2018, ora 14,00
– solutionare contestatii 24.09.2018
– proba scrisa: 26.09.2018, ora 10,00
– depunere contestatii proba scrisa 27.09.2018, ora 14,00
– solutionare contestatii 28.09.2018
– proba interviu 02.10.2018, ora 10,00
– depunere contestatii 03.10.2018, ora 14,00
– solutionare contestatii 04.10.2018

Punctajul pentru proba interviu este de maxim 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba interviu, candidatii care au obtinut minim 50 puncte.
Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii admis sau respins, prin afisare la sediu si pe pagina de internet a spitalului, in termen de maxim o zi lucratoare de la data finalizarii fiecarei probe. In termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor la proba scrisa si interviu se pot depune contestatii de catre candidatii nemultumiti. Comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea respunsurilor la interviu, doar pentru candidatul contestatar, in termen de maxim o zi lucratoare de la exiprarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediu si pe pagina de internet a spitalului, imediat dupa solutionarea contestatiilor.
Candidatii nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor se pot adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul si pe pagina de internet a spitalului dupa exiprarea termenului legal de contestatie si dupa caz, de solutionare a contestatiilor de la proba interviu, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii admis sau respins.
Prezenta in sala pentru proba scrisa si interviu, se face pe baza cartii de identitate aflata in termen de valabilitate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0244261087 – biroul RUNOS, Spitalul Orasenesc Băicoi din oraşul Băicoi, str.Spitalului, nr.7, judeţul Prahova.

BIBLIOGRAFIE CONCURS INGRIJITOARE
1. Ordinul MSP nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitare sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Ordinul MSP nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tahnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretarea pentru tastele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare, cu moddificarile si completarile ulterioare;
3. Ordinul MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale;
4. Fisa postului de ingrijitoare;

BIBLIOGRAFIE CONCURS STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT
1. Legea nr.95/14.04.2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarle si completarile ulterioare : Titlul VIII, capitolul 2 – Asiguratii, Titlul IX Cardul European si cardul national de asigurari socoale de sanatate;
2. Ordinul nr.1782/576/28.12.2006, cu modificarile si completarile ulterioare privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi (anexa 2, 3, 4,5).
3. H.G. nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2018-2019, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordinul 397/836/27.03.2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, cu modificarile si completarile ulterioare)
5. sistemul DRG – site-ul www.drg.ro
6. Sistem de operare Microsoft Office (Word si Excel):
– lansare si innchidere aplicatii Word/Excel
– crearea unui document nou
– deschidere, salvare, copiere, arhivare documente existente
– crearea de tabele
– creare, utilizare formule simple de calcul