PROCEDURA DE DESFASURARE A CONCURSULUI ORGANIZAT IN DATELE DE 10.01.2018 SI 12.01.2018, ORA 10,00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST SI MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a)indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii profesiei in Romania;
b)are varsta de minimum 18 ani impliniti;
c)are capacitate deplina de exercitiu;
d)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e)indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f)indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g)nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei vacante pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Art. 2. – (1) In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului (pana la data de 29.12.2017, ora 15,00), candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu:
a)copia actului de identitate;
b)formularul de inscriere;
c)copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d)copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
e)cazierul judiciar;
f)adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
g)copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
h)alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs.
(2) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
(3) Formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul institutiei publice organizatoare a concursului.
(4) In cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfasurarii concursului, institutia publica are obligatia de a anunta prin aceleasi mijloace de informare prevazute la art. 2 modificarile intervenite in desfasurarea concursului.
Art. 3. – (1) In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la art. 2 alin. (1), comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs.
(2) Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza, cu mentiunea „admis“ sau „respins“, la sediul institutiei publice organizatoare a concursului, in termenul prevazut la alin. (1).
Art. 4. – (1) In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.
(2) Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.
Art. 5. – (1) Testele-grila pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, in concordanta cu nivelul si specificul postului pentru care se organizeaza concursul.
(2) Comisia de concurs va stabili testele-grila pentru proba scrisa in ziua concursului.
(3) Testele-grila se semneaza de toti membrii comisiei de concurs si se inchid in plicuri sigilate purtand stampila institutiei publice organizatoare a concursului.
Art. 6. – (1) In data de 10.01.2018, ora 9,30, cu 30 de minute inainte de inceperea probei scrise se va face apelul nominal al candidatilor, in vederea indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate.
(2) Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigura supravegherea.
(3) Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor si va fi de 2 ore.
(4) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise (ora 10,00), comisia de concurs prezinta candidatilor seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de concurs.
(5) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei, respectiv supravegherea desfasurarii probei. In acest caz candidatul este eliminat din concurs.
(6) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probelor scrise orice fel de lucrari care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloc electronic de comunicare. Nerespectarea acestor dispozitii duce la eliminarea din sala a candidatului, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu. Comisia de concurs, constatand incalcarea acestor dispozitii, va elimina candidatul din sala, va face mentiunea „frauda“ pe lucrare si va consemna cele intamplate in procesul-verbal.
(7) Lucrarile vor fi redactate, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de institutia publica organizatoare a concursului, purtand stampila acesteia pe fiecare fila, in coltul din stanga sus. Prima fila, dupa inscrierea numelui si a prenumelui in coltul din dreapta sus, va fi lipita astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se va aplica stampila institutiei publice organizatoare a concursului.
(8) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisa, la expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens.
Art. 7. – Comisia de concurs stabileste modul de acordare a punctajului pentru proba scrisa, care se afiseaza la finalizarea probei, la locul de desfasurare a concursului si va fi comunicat candidatilor la finalizarea acestei probe.
Art. 8. – (1) Interviul se sustine in data de 12.01.2018, ora 10,00.
(2) Comisia de concurs stabileste planul de interviu in care vor fi testate cunostintele teoretice si practice, abilitatile si aptitudinile candidatului pe baza urmatoarelor criterii de evaluare a performantelor profesionale individuale, in raport cu cerintele postului:
a) pregatirea profesionala;
b) pregatirea teoretica pe baza bibliografiei stabilite;
c) aptitudini de comunicare/reprezentare;
d) abilitati impuse de exercitarea functiei;
e) motivatia candidatului;
f) capacitatea de decizie si organizare pentru functiile de conducere.
(3) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, sex, stare materiala si origine sociala.
Art. 9. – La finalizarea fiecarei probe a concursului se intocmeste cate un proces-verbal. La finalizarea concursului se intocmeste un proces-verbal care sa contina modul de desfasurare a concursului si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii comisiei de concurs.
Art. 10.
(1) Rezultatul final pentru fiecare proba se intocmeste pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(2) In situatia in care starea de incompatibilitate a unui membru al comisiei de concurs se constata ulterior desfasurarii uneia dintre probele concursului, se procedeaza la inlocuirea membrului incompatibil cu unul dintre membrii supleanti si se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) pentru proba scrisa se resigileaza lucrarea in vederea notarii acesteia de catre membrul supleant si se recalculeaza nota finala prin anularea notei acordate de membrul comisiei de concurs incompatibil si notarea acesteia de catre membrul supleant;
b) se reiau desfasurarea si notarea interviului.
Art. 11. – (1) Lucrarile scrise se corecteaza sigilate.
(2) Lucrarile scrise care prezinta insemnari in scopul identificarii candidatilor se anuleaza si nu vor mai fi notate. Mentiunea „anulat“ se va face atat pe lucrare, cat si pe borderoul de notare si pe centralizatorul nominal, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal.
(3) Lucrarile scrise, dupa notarea de catre fiecare membru al comisiei de concurs, se desigileaza.
Art. 12. – Sunt declarati admisi candidatii care au promovat cele doua probe respectiv proba scrisa si interviul, si care au obtinut cel putin nota 7 la fiecare proba. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului.
Art. 13. – (1) Punctajele obtinute, cu mentiunea „admis“ sau „respins“, se comunica candidatilor in termen de maximum 2 ore de la finalizarea probei scrise.
(2) Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.
(3) La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obtinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se mentine, are prioritate cel care are specializari in domeniul postului pentru care a candidat.
(4) Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afisare la locul desfasurarii concursului, in termen de maximum 24 de ore de la data sustinerii ultimei probe.
Art. 14. – Rezultatele finale ale concursului, in ordine descrescatoare, vor fi inscrise intr-un centralizator nominal in care se va mentiona, pentru fiecare candidat, nota obtinuta la fiecare dintre probele concursului, in vederea depunerii eventualelor contestatii. Centralizatorul nominal se semneaza pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.
Art. 15. – Dupa afisarea rezultatelor obtinute la concurs, candidatii nemultumiti pot face contestatie, in termen de 24 de ore de la data afisarii rezultatelor pentru fiecare proba a concursului, la sediul institutiei publice organizatoare a concursului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Art. 16. – (1) Comisia de solutionare a contestatiilor va analiza modul in care a fost notata fiecare proba a concursului.
(2) Contestatia va fi respinsa in urmatoarele situatii:
a) daca in urma analizarii contestatiei se constata ca notele au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa;
b) daca nota acordata de comisia de solutionare a contestatiilor este mai mica decat nota acordata de comisia de concurs.
Art. 17. – Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face in termen de 24 ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor, prin afisare la sediul institutiei publice organizatoare a concursului.
Art.18. – In cazul respingerii contestatiei candidatul se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.