ANUNTURI CONCURSURI OCTOMBRIE 2016

SPITALUL ORASENESC BAICOI                                                                                             

            SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in data de 24.10.2016, concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi:

 • 1 (unu) post de asistent medical debutant specialitatea laborator in LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE;
 • 1 (unu) post economist gradul II in biroul ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTARE;

Conditii generale de participare la concurs:

 • indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii profesiei in Romania;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
 • indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
 • indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 • nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justititiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice de perticipare la concurs:

Pentru postul de ASISTENT MEDICAL:
Studii: Scoala Postliceala Sanitara specialitatea laborator

Pentru postul de ECONOMIST II:
Studii: Diploma de licenta in profil economic
6 luni vechime in specialitate

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST GRADUL II

– Cerere de inscriere;
– Copia actului de identitate;
– Copie diploma de licenta in profil economic;
– Cazier judiciar;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
– Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
– Recomandare de la ultimul loc de munca;
– Curriculum vitae;
– Dosar cu sina

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT SPECIALITATEA LABORATOR

– Cerere de inscriere;
– Copia actului de identitate;
– Copia diplomei de studii postliceale de specialitate (Scoala Postliceala Sanitara) din care sa reiasa specialitatea de asistent medical de laborator si alte acte care atesta efectuarea unor specializari;
– Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
– Cazier judiciar;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
– Curriculum vitae;
– Copia certificatului de membru al OAMMR;

Copiile mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale.

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr.497/2010.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului, respectiv 30.09.2016, candidatii depun la serviciul RUNOS dosarul de inscriere. Ultima zi de inscriere este data de 14.10.2016, ora 16,00.  In termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor, comisia de concurs studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii “Admis” sau “Respins” concurs, rezultate care vor fi afisate la sediul unitatii, intrarea principala si pe site-ul unitatii in data de 19.10.2016, ora 12,00.

In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi ca urmare a evaluarii dosarului si ca urmare a declararii admis in urma solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL ORASENESC BAICOI  din orasul Baicoi, judetul Prahova, str.Spitalului, nr.7, astfel:

 • Proba scrisa in data de 24.10.2016., ora 10,00
 • Interviu in data de 25.10.2016, ora 10,00

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului.

Conditii de inscriere, metodologia privind desfasurarea concursului, tematica si bibliografia se pot obtine de pe site-ul spitalului www.spitalulorasenescbaicoi.ro  si la sediul unitatii, biroul RUNOS, tel: 0244/261087 si 0371425990.