Anunț privind angajarea fără concurs, pe perioadă determinată ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă

SPITALUL ORASENESC BAICOI angajează fără concurs, pe perioadă determinată ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, un număr de:

5 (cinci) posturi  temporar vacante de ASISTENT MEDICAL PL (studii postliceale) – grad profesional “asistent medical debutant”  sau „asistent medical”, specialitatea medicină generală, în izolatorul destinat pacientilor suspecti COVID 19;

5 (cinci) posturi  temporar vacante de INGRIJITOARE , în izolatorul destinat pacientilor suspecti COVID 19;

Condiţiile generale de angajare:

– cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice de angajare

ASISTENT MEDICAL sau ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997  în specialitatea medicină generală;

– certificat de membru OAMGMAMR – asistent medical generalist, avizat şi valabil. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist  (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist), avizat şi valabil, sau de adeverinţa valabilă, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist);

– asigurare de răspundere civilă valabilă (suma minimă asigurată 10.000 euro);

  • vechime: minim 6 luni ca asistent medical generalist doar pentru gradul profesional „asistent medical”;

INGRIJITOARE:

  • Scoala Generala;
  • nu necesita vechime ca ingrijitoare;

 Dosarul de angajare va cuprinde următoarele acte:

-CEREREA DE ANGAJARE adresată conducătorului instituţiei

-COPIA ACTULUI DE IDENTITATE,

-COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă este cazul,

-COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR GENERALE ŞI SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR, SOLICITATE DE INSTITUŢIE.

-COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE vechimea în muncă şi în specialitate, necesară postului/posturilor ce urmează să fie încadrat/încadrate fără concurs, cum ar fi:

– CARNETUL DE MUNCĂ, sau adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitate (până la data de 31.12.2010) în copie.

– extras din aplicaţia REVISAL – „RAPORT PER SALARIAT”  semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau ADEVERINŢELE care atestă vechimea în muncă/specialitate în copie;

– CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ACTE ADIŢIONALE şi DECIZII DE ÎNCETARE a contractului individual de munca, în copie;

-DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

-ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

-CURRICULUM VITAE.

 

Candidatii selectionati pentru angajare vor prezenta documentele în original (pentru documentele depuse in copie la inscriere), pentru confruntare, la angajare.
Dosarele pentru angajare se vor depune la sediul  Spitalul Orasenesc Baicoi (parter, birou RUNOS).
Rezultatele selectiei dosarelor va fi publicat in maximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0244/261087 sau 0244700784, interior 200. 


CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR

– Perioada, data limită şi intervalul orar de depunere a dosarelor de angajare 06.11.2020 – 09.11.2020, intervalul orar 10,00-15,00 la Biroul RUNOS, parter
– Selecţia dosarelor de angajare 10.11.2020
– Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de angajare 10.11.2020 ora 12,00(se va afişa la sediul spitalului si pe site-ul spitalului www.spitalulorasenescbaicoi.ro)
– Prezentarea la sediul unităţii în vederea derulării formalităţilor necesare angajării (prezentarea documentelor în original – pentru documentele depuse în copie în dosarul de înscriere, vizita medicala, verificarile in vederea obtinerii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau a certificatului de securitate, etc.) 11.11.2020, ora 08.00  la Biroul Biroul RUNOS, parter
– Data prezentării la post 12.11.2020, ora 07,00 la sediul unităţii

 

COMITET DIRECTOR:

Manager, Irimescu Andreea Oana ________________

Director medical, dr.Raduta Gabriela ________________

Director Financiar-Contabil, Zaman Catalina Georgia _________________

Reprezentant Sindicat Solidarititatea,
As.Belu Moise