Anunț privind angajarea fără concurs, pe perioadă determinată ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă

SPITALUL ORASENESC BAICOI angajează fără concurs, pe perioadă determinată ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, un număr de:

  • 3 (trei) posturi temporar vacante de INGRIJITOARE;
  • 1 (unu) BUCATAR nivel IV;

Condiţiile generale de angajare:

– cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 Condiţiile specifice de angajare

BUCATAR IV:

  • Certificat de calificare pentru meseria de BUCATAR;

 INGRIJITOARE:

  • Scoala Generala;
  • nu necesita vechime ca ingrijitoare;

 Dosarul de angajare va cuprinde următoarele acte:

– CERERE DE ANGAJARE adresată conducătorului instituţiei

– COPIA ACTULUI DE IDENTITATE

– COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă este cazul

– COPIILE DOCUMENTELOR care atesta efectuarea calificarii solicitate (BUCATAR);

– COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE vechimea în muncă şi în specialitate, necesară postului/posturilor ce urmează să fie încadrat/încadrate fără concurs, cum ar fi:

– carnetul de munca, sau adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitate (până la data de 31.12.2010) în copie.

– extras din aplicaţia REVISAL – „RAPORT PER SALARIAT”  semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau ADEVERINŢELE care atestă vechimea în muncă/specialitate în copie;

– contracte individuale de munca, acte aditionale şi decizii de incetare a contractului individual de munca, în copie;

-DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

-ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

– CURRICULUM VITAE;

 

         Dosarele pentru angajare se vor depune la sediul  Spitalul Orasenesc Baicoi (parter, birou RUNOS) sau pe adresa de e-mail [email protected], in termen de doua zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv, pana la data de 24.12.2020, ora 15,00.

         Rezultatele selectiei dosarelor va fi publicat in maximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor.

         Dosarele incomplete vor fi respinse.

         In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu.

         In situatia in care in urma selectiei de dosare ramane un singur candidat, acesta va fi declarat admis fara a mai fi organizata proba de interviu.

         Candidatii selectionati pentru angajare vor prezenta documentele în original (pentru documentele depuse in copie la inscriere), pentru confruntare, la angajare.

 

        Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0244/261087 sau 0244700784, interior 200. 

  

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR

– Perioada, data limită şi intervalul orar de depunere a dosarelor de angajare 23.12.2020 – 24.12.2020, intervalul orar 10,00-15,00 la Biroul RUNOS, parter
– Selecţia dosarelor de angajare 28.12.2020
– Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de angajare 29.12.2020 ora 10,00 (se va afişa la sediul spitalului si pe site-ul spitalului www.spitalulorasenescbaicoi.ro)
– Prezentarea la sediul unităţii în vederea derulării formalităţilor necesare angajării (prezentarea documentelor în original – pentru documentele depuse în copie în dosarul de înscriere, vizita medicala, verificarile in vederea obtinerii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau a certificatului de securitate, etc.) 30.12.2020, ora 08.00  la Biroul Biroul RUNOS, parter
– Data prezentării la post 01.01.2021, ora 07,00 la sediul unităţii

 

COMITET DIRECTOR:

Manager, Irimescu Andreea Oana
Director Financiar-Contabil, Zaman Catalina Georgia

Reprezentant Sindicat Solidarititatea,  As.Belu Moise