ANUNT CONCURSURI IANUARIE 2018

SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in datele de 10.01.2018 si 12.01.2018, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 1 (unu) post de asistent medical generalist cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata in CAMERA DE GARDA a Spitalului Orasenesc Baicoi;
 • 1 (unu) post asistent medical specializarea radiologie si imagistica cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata in LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA;
 • 1 (unu) post de muncitor calificat IV (instalator) cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata in sectorul Administrativ- intretinere cladiri, instalatii de apa, lumina, incalzire al Spitalului Orasenesc Baicoi;

 

Conditii generale de participare la concurs:

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state memebre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justititiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice de perticipare la concurs:

Pentru posturile de ASISTENT MEDICAL GENERALIST/ASISTENT MEDICAL SPECIALIZAREA RADIOLOGIE SI IMAGSTICA:

 • Studii: Scoala Postliceala Sanitara
 • Vechime: 6 luni in specialitate

Pentru postul de MUNCITOR CALIFICAT IV (INSTALATOR):

 • Studii: Scoala Generala
 • Certificat de calificare pentru meseria de instalator;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

– Cerere de inscriere;
– Copia actului de identitate;
– Copiile diplomei de studii postliceale de specialitate (Scoala Postliceala Sanitara) si alte acte care atesta efectuarea unor specializari;
– Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;
– Cazier judiciar;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
– Recomandare de la ultimul loc de munca sau copia fisei de evaluare a preformantelor profesionale individuale;
– Curriculum vitae;
– Copia certificatului de membru al OAMMR;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL SPECIALITATEA RADIOLOGIE SI IMAGSTICA

– Cerere de inscriere;
– Copia actului de identitate;
– Copia diplomei de studii postliceale de specialitate (Scoala Postliceala Sanitara) din care sa reiasa specialitatea de asistent medical de radiologie si imagstica sau diploma de studii postliceale de specialitate (Scoala Postliceala Sanitara) si documente care atesta efectuarea specializarii de radiologie si imagistica;
– Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
– Cazier judiciar;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
– Recomandare de la ultimul loc de munca sau copia fisei de evaluare a preformantelor profesionale individuale;
– Curriculum vitae;
– Copia certificatului de membru al OAMMR;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE INGRIJITOARE

– Cerere de inscriere;
– Copia actului de identitate;
– Copie act studii;
– Cazier judiciar;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
– Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
– Curriculum vitae;
– Dosar cu sina

Copiile mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale.

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr.497/2010.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului, candidatii depun la serviciul RUNOS dosarul de inscriere. Ultima zi de inscriere este data de 29.12.2017, ora 15,00.  In termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor, comisia de concurs studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii “Admis” sau “Respins” concurs, rezultate care vor fi afisate la sediul unitatii, intrarea principala si pe site-ul unitatii in data de 05.01.2018, ora 9,00.
In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.
Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.
Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi ca urmare a evaluarii dosarului si ca urmare a declararii admis in urma solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.
Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL ORASENESC BAICOI  din orasul Baicoi, judetul Prahova, str.Spitalului, nr.7, astfel:

 • Proba scrisa in data de 10.01.2018, ora 10,00
 • Interviu/proba practica in data de 12.01.2018, ora 10,00

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului/probei practice.
Conditii de inscriere, metodologia privind desfasurarea concursului, tematica si bibliografia se pot obtine de pe site-ul spitalului www.spitalulorasenescbaicoi.ro  si la sediul unitatii, biroul RUNOS, tel: 0244/261087 si 0371425990.