Anunț concurs

Spitalul Orăsenesc Băicoi, având sediul în oraşul Băicoi, str.Spitalului, nr.7, judeţul Prahova, organizează în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.286/2011, cu modificările si completările ulterioare , concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorelor posturi vacante din ştatul de funcţii:

 • 2 (două) posturi de KINETOTERAPEUT cu studii superioare in sala de kinetoterapie din cadrul compartimentului Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie; 

ACTELE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

In vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de înscriere in termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 28.12.2018, ora 12,00 la secretariatul comisiei de concurs- biroul RUNOS din cadrul Spitalului Orăsenesc Băicoi din orasul Băicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova, telefon 0244261087.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde in mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere la concurs, adresată managerului spitalului in care se menţioneaza funcţia si postul pentru care doreşte sa candideze;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări, copia documentelor care care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 5. adeverinţă medicală in original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae;
 7. copie de pe certificatul de naştere, certificat de căsătorie dacă este cazul;
 8. dosar plastic cu şina;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

In cazul documentului prevăzut la punctul 4, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pană la data desfaşurării primei probe a concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate contine, in clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

CONDIŢII GENERALE NECESARE OCUPĂRII UNUI POST VACANT:

 • are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
 • cunoaşte limba română scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.
 • îndeplineste condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE KINETOTERAPEUT

 • diploma de licenţă in specialitate;
 • 6 luni vechime in specialitate;
 • autorizaţie de liberă practică

TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA SI ORA DESFĂŞURĂRII ACESTORA

            Concursul se va desfaşura la sediul insituţiei din oraşul Băicoi, str.Spitalului, nr.7, judeţul Prahova si constă in 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere si afisarea rezultatelor selectiei între 04.01.2019 – 07.01.2019;
 • proba scrisă în data de 14.01.2019, ora 10,00 şi constă în rezolvarea unor teste-grilă;
 • interviul/proba practică în data de 17.01.2019, ora 10;

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0244261087 – biroul RUNOS, Spitalul Orasenesc Băicoi din oraşul Băicoi, str.Spitalului, nr.7, judeţul Prahova.

Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar:

Data publicare anunt concurs 10.12.2018  
Data limita de depunere a dosarelor de concurs 28.12.2018 Ora 12,00
Data selectiei dosarelor 04.01.2019 Ora 10,00
Data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor 07.01.2019 Ora 15,00
Data limita depunere contestatii la rezultatul selectiei 08.01.2019 Ora 15,00
Data afisarii rezultatelor contestatiilor referitoare la selectia dosarelor 09.01.2019 Ora 15,00
Data probei scrise 14.01.2019 Ora 10,00
Data afisarii rezultatelor la proba scrisa 14.01.2019 Ora 14,00
Data limita depunere contestatii privind rezultatul probei scrise 15.01.2019 Ora 14,00
Data afisarii rezultatelor contestatiilor referitoare la proba scrisa 16.01.2019 Ora 14,00
Data probei practice/interviului 17.01.2019 Ora 10,00
Data afisarii rezultatelor la proba practica/interviu 17.01.2019 Ora 14,00
Data limita depunere contestatii privind rezultatul probei practice/interviul 18.01.2019 Ora 14,00
Data afisarii rezultatelor contestatiilor referitoare la proba practica/interviu 21.01.2019 Ora 14,00
Data afisarii rezultatelor finale 21.01.2019 Ora 15,00

Punctajul pentru proba interviu este de maxim 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba interviu, candidatii care au obtinut minim 50 puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii admis sau respins, prin afisare la sediu si pe pagina de internet a spitalului, in termen de maxim o zi lucratoare de la data finalizarii fiecarei probe. In termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor la proba scrisa si interviu se pot depune contestatii de catre candidatii nemultumiti. Comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea respunsurilor la interviu, doar pentru candidatul contestatar, in termen de maxim o zi lucratoare de la exiprarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediu si pe pagina de internet a spitalului, imediat dupa solutionarea contestatiilor.

Candidatii nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor se pot adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul si pe pagina de internet a spitalului dupa exiprarea termenului legal de contestatie si dupa caz, de solutionare a contestatiilor de la proba interviu, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii admis sau respins.

Prezenta in sala pentru proba scrisa si interviu, se face pe baza cartii de identitate aflata in termen de valabilitate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0244261087 – biroul RUNOS, Spitalul Orasenesc Băicoi din oraşul Băicoi, str.Spitalului, nr.7, judeţul Prahova.

BIBLIOGRAFIE CONCURS KINETOTERAPEUT

 

 1. Sbenge – Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare, ED.Medicala Bucuresti 1987;
 2. Adriana Sarah Nica – Recuperare Medicala – Editura Universala “Carol Davila” 2004