Anunț concurs

Spitalul Orasenesc Baicoi, avand sediul in orasul Baicoi, str.Spitalului, nr.7, juetul Prahova, organizeaza in conformitate cu prevederile H.G.R. nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare , concurs/examen pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatorului post vacant din statul de functii:

 • 1 (unu) post de ECONOMIST DEBUTANT la biroul de Achizitii publice, contractare

ACTELE NECESARE PENTRU DOSARUL DE INSCRIERE

In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de inscriere in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, respectiv pana la data de 25.06.2018, ora 15,00 la secretariatul comisiei de concurs- biroul RUNOS din cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi din orasul Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova, telefon 0244261087.

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde in mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere la concurs, adresata managerului spitalului in care se mentioneaza functia si postul pentru care doreste sa candideze;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari, copia documentelor care care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
 4. cazierul judiciar sau declaratie pe propria easpundere ca nu are antecedente penale care sa il faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 5. adeverinţă medicală in original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
 6. curriculum vitae;
 7. copie de pe certificatul de nastere, certificat de casatorie daca este cazul;
 8. dosar plastic cu sina;

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

In cazul documentului prevazut la punctul 4, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosraul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

 

CONDITII GENERALE NECESARE OCUPARII UNUI POST VACANT:

 • are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrvit cerintelor poastului scos la concurs;
 • nu au fost condamnati definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE ECONOMIST DEBUTANT:

– diploma de licenta

 

TIPUL PROBELOR DECONCURS, LOCUL, DATA SI ORA DESFASURARII ACESTORA

            Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selectia dosarelor de inscriere intre 28.06.2018 – 29.06.2018;
 • proba scrisa in data de 05.07.2018, ora 10,00 si consta in rezolvarea unor teste-grila;
 • interviul in data de 11.07.2018, ora 10;

 

Etapele de desfasurare:

 1. Selectia dosarelor de inscriere – in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor generale si specifice postului.. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza cu mentiunea admis sau respins, insotit dupa caz de motivul respingerii la sediul spitalului precum si pe pagina de internet a acestuia in termen de o zi lucratoare de la data selectarii dosarelor. In termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, sae pot depune contestatii. Comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestatar a conditiilor de participare la concurs in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
 2. Proba scrisa – intrebarile pentru testul grila se satbilesc pe baza bibliografiei si tematicii de concurs, Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs si nu poate depasi 3 ore. Punctajul pentru proba scrisa este de maxim 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa, candidatii care au obtinut minim 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.
 3. Interviul –se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua desfasurarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare sunt:

 1. abilitati si cunostinte impuse de functie;
 2. capacitatea de analiza si sinteza;
 3. motivatia candidatului

Punctajul pentru proba interviu este de maxim 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba interviu, candidatii care au obtinut minim 50 puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii admis sau respins, prin afisare la sediu si pe pagina de internet a spitalului, in termen de maxim o zi lucratoare de la data finalizarii fiecarei probe. In termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor la proba scrisa si interviu se pot depune contestatii de catre candidatii nemultumiti. Comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea respunsurilor la interviu, doar pentru candidatul contestatar, in termen de maxim o zi lucratoare de la exiprarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediu si pe pagina de internet a spitalului, imediat dupa solutionarea contestatiilor.

Candidatii nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor se pot adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul si pe pagina de internet a spitalului dupa exiprarea termenului legal de contestatie si dupa caz, de solutionare a contestatiilor de la proba interviu, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii admis sau respins.

Prezenta in sala pentru proba scrisa si interviu, se face pe baza cartii de identitate aflata in termen de valabilitate.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0244261087 – biroul RUNOS, Spitalul Orasenesc Baicoi din orasul Baicoi, str.Spitalului, nr.7, judetul Prahova.

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 

 1. LEGEA nr.98/2016 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. H.G. nr.395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. LEGEA nr.101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Soluitionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

TEMATICA:

 1. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica;
 2. Definitii in sensul Legii nr.98/2016;
 3. Procedurile de atribuire reglementate de Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
 4. Achizitia directa;
 5. Derularea procedurilor de achizitie publica;
 6. Inhstrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica (Acordul-cadru, Sistemul dinamic de achizitii, Licitatia electronica);
 7. Reguli de publicitate si transparenta. Initierea procedurii;
 8. Elaborarea documentatiei de atribuire. Documentul unic de achizitie European;
 9. Etapele procesului de achizitie publica;
 10. Planificarea achizitiilor publice;
 11. Intocmirea Programului anual al achizitiilor publice;
 12. Comisia de evaluare si modul de lucru al acesteia;
 13. Dosarul achizitiei publice;
 14. Finalizarea contractului de achizitie publica;
 15. Notificarea prealabila;
 16. Solutionarea contestatiei. Solutiiler pe care le poate pronunta CNSC;