ANUNŢ CONCURS

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.284/2007 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat şi completat prin OMS nr.954/2017 si ale Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

SPITALUL ORĂŞENESC BĂICOI ORGANIZEAZĂ CONCURS/EXAMEN PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR: DIRECTOR MEDICAL 

            Concursul/Examenul se va desfăşura la sediul Spitalului Orăşenesc Băicoi din oraşul Băicoi, judeţul Prahova, str.Spitalului, nr.7 şi consta în:

 • Test grilă pentru  verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică prevăzută in bibliografie şi se va desfăşura în data de 25.04.2018 ora 10,00
 • Susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului şi se va desfăşura în data de 30.04.2018 ora 10,00
 • Interviul de selecţie şi se va desfăşura în data de 30.04.2018 ora 12,00

 LA CONCURS SE POT ÎNSCRIE CANDIDAŢI CARE POT ÎNDEPLINI CUMULATIV URMĂTOARELE CONDIŢII:

 CRITERII GENERALE:

 • au domiciliul stabil in România.
 • nu au fost condamnati definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.
 • nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

 CRITERII SPECIFICE pentru funcţia de DIRECTOR MEDICAL:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină.
 • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist.
 • au minimum 5 ani vechime in specilitatea respectivă.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conţina urmatoarele documente:

 1. cererea de înscriere
 2. copie de pe actul de identitate
 3. copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, dupa caz
 4. copie dupa certificatul de medic specialist
 5. curriculum vitae
 6. adeverinţă care atestă vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz
 7. cazier judiciar
 8. declaratia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege
 9. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunyătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
 10. proiectul de specialitate

 Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs (biroul RUNOS al Spitalului Orăşenesc Băicoi, tel 0244261087 între orele 8,00 -16,00), cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului, respectiv până la data de 17.04.2018 ora 16,00.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Rezultatele selecţiei dosarelor se afişează la sediul unităţii prin înscrierea menţiunii „ADMIS” sau „RESPINS”.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24de ore da la data comunicării rezultatului verificării. Contesaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

            Bibliografia pentru concurs şi temele+cadru pentru proiect/lucrarea de specialitate din domeniul de activitate pentru funcţia de director medical sunt afişate la avizierul unităţii şi la biroul RUNOS, tel contact 0244261087 sau 0244700784 int.200 (persoana de contact Petrec Gabriela).          

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere 17.04.2018 ora 16,00
Data selecţiei dosarelor 18.04.2018 ora 9,00
Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor 19.04.2018 ora 10,00
Depunerea contestaţiilor la rezultatul verificării dosarelor de înscriere 19.04.2018 ora 10,00 –

20.04.2018 ora 10,00

Soluţionarea contestaţiilor si afişarea rezlutatelor după contestaţii 23.04.2018 ora 10,00
Proba scrisă 25.04.2018 ora 10,00
Afişarea rezultatelor la proba scrisă 25.04.2018 ora 14,00
Depunerea contestaţiilor la rezultatul obţinut la proba scrisă 25.04.2018 ora 14,00

26.04.2018 ora 14,00

Soluţionarea contestaţiilor si afişarea rezlutatelor după contestaţii 27.04.2018 ora 10,00
Proba de susţinere a proiectului de management 30.04,2018 ora 10,00
Afişarea rezultatelor finale 30.04.2018 ora 14,00

 

Bibliografie pentru concursul/examenul pentru ocuparea functiei de director medical

 

 1. Din domeniul legislatiei
 1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. ……/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.
 4. ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. ……/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.
 5. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modoficarile si completarile ulterioare.
 6. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.
 7. Ordinul nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.
 8. OMS nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare.
 9. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.871/2016 pentru aprobarea Procedurile, standardelor si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor.
 10. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1284/2012 privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice.
 11. Ordinul 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public.
 12. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare.
 13. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in functie de competenta, cu modificarile si completarile ulterioare.
 14. Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatorului de specialitate al spitalului.
 15. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare.
 16. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.863/2004 privind aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 1. Din domeniul Sanatatii publice si managementului sanitar
 1. Cristian Vladescu, Sanatate Publica si Management Sanitar, Cartea Universitara, Bucuresti, 2004

http://www.umft.ro/data_files/discipline-documente-utile/2/sanatatepublica.pdf

 1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management, Managementul spitalului, Ed.Public    H Press, 2006, Bucuresti

http://www.snspms.ro/UserFiles/File/ph_press/manual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf

 

TEMATICA-CADRU pentru proiectului/lucrarea de specialitate pentru ocuparea functiei de director medical 

  1. IMBUNATATIREA STRUCTURII SI ORGANIZARII SPITALULUI
  2. PLANUL STRATEGIC AL SPITALULUI ORASENESC BAICOI BAZAT PE NEVOILE DE INGRIJIRE ALE PACIENTILOR IN CONTEXTUL PERIOADEI ACTUALE
  3. IMPLEMENTAREA PROCEDURILOR SI PROTOCOALELOR DE PRACTICA MEDICALA IN SPITAL
  4. SCHIMBAREA PROFILULUI UNUI SPITAL CU PERFORMANTE NESATISFACATOARE
  5. EVALUAREA SPITALULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CALITATII0